ĐỌC/
XÓA
LỖI
TRA
MÃ
LỖI
KHÔI
PHỤC
ECU
XEM
T.SỐ
 HIỆN HÀNH
K.HOẠT
RESET
CƠ CẤU
CHẤP
HÀNH
KIỂM
TRA
A/F
HIỆU
CHỈNH
A/F

CÀI
ĐẶT
ĐIỂM 0
CHO TPS
CHẨN
ĐOÁN
NÂNG
CAO
K.TRA
C.LƯỢNG/
D.LƯỢNG
ẮC QUY
K.TRA
TÌNH TRẠNG
 NẠP MÁY
PHÁT ĐIỆN
ĐO
TỐC ĐỘ
ĐỘNG CƠ
LẬP
TRÌNH
LẠI
MCU/
EEPROM
LẬP
TRÌNH
CHÌA
KHÓA
(IMMO/
SMARTKEY)
LẬP
TRÌNH
ODO

PHỎNG
TÍN
HIỆU
ECM
THÔNG
TIN
ECM
AIR BLADE (08-10)            
AIR BLADE (10-12)            
AIR BLADE (13-17)
AIR BLADE 2018      
Smartkey
CBR 250                      
CLICK-i             
CLICK 125i        
Smartkey
DYLAN                          
LEAD 110            
LEAD 125
Smartkey
FUTURE NEO FI           
FUTURE X FI           
FUTURE 125 FI           
PCX (08-15)   
PCX (16-18)        
Smartkey
PCX HYBRID            
X-ADV        
Smartkey
 
PS            
VISION          
VISION ESP       updating
Smartkey
 
SH 125i   
SH 150i           
SH 125 ESP         
Smartkey
SH 150 ESP         
Smartkey
SH 300i          
SH 300i ABS        
Smartkey
SH MODE      
Smartkey
SCR 110             
SUPER CUB C125            
WAVE RSX FI            
WAVE RSX FI AT
WINNER 150          
WINNER X            
MSX 125
SCOOPY-i           
SONIC 150            
VARIO        
Smartkey
WAVE 110i             
WAVE 125
(Thái Lan) 
                         
WAVE 125i             
ZOOMER-X            
HONDA FI khác             
HONDA
chế hòa khí cơ khí
                           
ĐỌC/
XÓA
LỖI
TRA
MÃ
LỖI
KHÔI
PHỤC
ECU
XEM
T.SỐ
 HIỆN HÀNH
K.HOẠT
RESET
CƠ CẤU
CHẤP
HÀNH
KIỂM
TRA
A/F
HIỆU
CHỈNH
A/F
CÀI ĐẶT
ĐIỂM 0
CHO TPS
CHẨN
ĐOÁN
NÂNG
CAO
K.TRA
C.LƯỢNG/
D.LƯỢNG
ẮC QUY
K.TRA
TÌNH TRẠNG
 NẠP MÁY
PHÁT ĐIỆN
ĐO
TỐC ĐỘ
ĐỘNG CƠ
LẬP
TRÌNH
LẠI
MCU/
EEPROM
LẬP
TRÌNH
CHÌA
KHÓA
LẬP
TRÌNH
ODO

PHỎNG
TÍN
HIỆU
ECM
THÔNG
TIN
ECM
BEVERLY 125 MIUG3        
BEVERLY 300 MIUG3        
BEVERLY 350 MIUG3        
FLY 125 MIUG3      
FLY 150 MIUG3        
FLY 125 3V MIUG3        
FLY 150 3V MIUG3        
FLY 125 AC19I/20I                        
FLY 150 AC 19I/20I                        
FLY 125 AC 191/201                        
FLY 150 AC 191/201                        
FLY AC II/AC2I/
AC5I/AC8I
                       
LIBERTY 125 3V PGN04/PGS02/PGT01          
LIBERTY 150 3V MIUG3        
LIBERTY 150 3V PGN04/PGS02/PGT01          
LIBERTY 125 AC19I/20I                        
LIBERTY 150 AC19I/20I
LIBERTY 125 AC191/201
LIBERTY 150 AC191/201                        
LIBERTY AC II/
AC2I/AC5I/AC8I
                       
LIBERTY ABS PGS06          
MEDLEY 125 PGQ16         updating updating  
MEDLEY 150 PGQ16         updating updating  
X10 125 MIUG3        
X10 350 MIUG3        
PIAGGIO FI khác           
PIAGGIO
chế hòa khí cơ khí
 
                           
ĐỌC/
XÓA
LỖI
TRA
MÃ
LỖI
KHÔI
PHỤC
ECU
XEM
T.SỐ
 HIỆN HÀNH
K.HOẠT
RESET
CƠ CẤU
CHẤP
HÀNH
KIỂM
TRA
A/F
HIỆU
CHỈNH
A/F
CÀI ĐẶT
ĐIỂM 0
CHO TPS
CHẨN
ĐOÁN
NÂNG
CAO
K.TRA
C.LƯỢNG/
D.LƯỢNG
ẮC QUY
K.TRA
TÌNH TRẠNG
 NẠP MÁY
PHÁT ĐIỆN
ĐO
TỐC ĐỘ
ĐỘNG CƠ
LẬP
TRÌNH
LẠI
MCU/
EEPROM
LẬP
TRÌNH
CHÌA
KHÓA
LẬP
TRÌNH
ODO

PHỎNG
TÍN
HIỆU
ECM
THÔNG
TIN
ECM
VESPA 946 125
3V MIUG3
     
VESPA 946 150 3V MIUG3
GTS 125 MIUG3        
GTS 150 MIUG3        
LXV 125 3V MIUG3        
GTS 125 ABS MIUG3        
GTS 300 ABS MIUG3        
LT125 3V MIUG3        
LT150 3V MIUG3        
LX125 MIUG3        
LX 125 AC19I/AC20I                        
LX 125 AC191/AC201                        
LX 125 ACII/AC2I/
AC5I/AC8I
                       
LX 150 MIUG3        
LX 125 3V MIUG3
LX 150 3V MIUG3        
LX 150 AC19I/AC20I                        
LX 150 AC191/AC201                        
LX 150 ACII/AC2I/
AC5I/AC8I
                       
LX 125 3V PGN04/PGS02/PGT01
/PGU09
         
LX 150 3V PGN04/PGS02/PGT01
/PGU09
         
LXV 125 2V MIUG3        
LXV 125 3V MIUG3
LXV 150 3V MIUG3        
PRIMAVE 125 MIUG3        
PRIMAVE 150 MIUG3        
PRIMAVE 125 PGN04/PGS02/PGT01
/PGU09
         
PRIMAVE 150 PGN04/PGS02/PGT01
/PGU09
         
PRIMAVERA ABS          
S125 MIUG3        
S150 MIUG3        
S125 3V MIUG3        
S150 3V MIUG3        
SPRINT 125 3V PGN04
/PGU09
         
SPRINT 150 3V PGN04
/PGU09
         
SPRINT ABS          
VESPA FI khác          
VESPA
chế hòa khí cơ khí
                           
ĐỌC/
XÓA
LỖI
TRA
MÃ
LỖI
KHÔI
PHỤC
ECU
XEM T.SỐ
 HIỆN HÀNH
K.HOẠT
RESET
CƠ CẤU
CHẤP
HÀNH
KIỂM
TRA
A/F
HIỆU
CHỈNH
A/F
CÀI ĐẶT
ĐIỂM 0
CHO TPS
CHẨN
ĐOÁN
NÂNG
CAO
K.TRA
C.LƯỢNG/
D.LƯỢNG
ẮC QUY
K.TRA
TÌNH TRẠNG
 NẠP MÁY
PHÁT ĐIỆN
ĐO
TỐC ĐỘ
ĐỘNG CƠ
LẬP
TRÌNH
LẠI
MCU/
EEPROM
LẬP
TRÌNH
CHÌA
KHÓA
LẬP
TRÌNH
ODO

PHỎNG
TÍN
HIỆU
ECM
THÔNG
TIN
ECM
ADDRESS 110cc                    
HAYATE 125 SS                    
UA 125-T                    
VIVA 115                    
GSX R150                    
GZ150-A                    
EN150-A                    
THUNDER 150/150S                    
IMPLUSE                    
RAIDER 150                  
STAR RS 125 EFI                    
STAR SR 170 ABS                    
SUZUKI FI khác                    
SUZUKI
chế hòa khí cơ khí
                           
ĐỌC/
XÓA
LỖI
TRA
MÃ
LỖI
KHÔI
PHỤC
ECU
XEM T.SỐ
 HIỆN HÀNH
K.HOẠT
RESET
CƠ CẤU
CHẤP
HÀNH
KIỂM TRA
A/F
HIỆU
CHỈNH
A/F
CÀI ĐẶT
ĐIỂM 0
CHO TPS
CHẨN
ĐOÁN
NÂNG
CAO
K.TRA
C.LƯỢNG/
D.LƯỢNG
ẮC QUY
K.TRA
TÌNH TRẠNG
 NẠP MÁY
PHÁT ĐIỆN
ĐO
TỐC ĐỘ
ĐỘNG CƠ
LẬP
TRÌNH
LẠI
MCU/
EEPROM
LẬP
TRÌNH
CHÌA
KHÓA
LẬP
TRÌNH
ODO

PHỎNG
TÍN
HIỆU
ECM
THÔNG
TIN
ECM
ATTILA-V SMART IDLE              
ELIZABETH SMART IDLE              
ELIZABETH 110              
ELIZABETH 2014          
ELIZABETH 20 năm              
ELIZABETH SMART              
JOYRIDE              
SHARK 125              
SHARK 125 CBS              
SHARK MINI 125 EFI              
SHARK MINI 125 SPORT              
PASSING EFI              
POWER EFI              
VENUS EFI              
VENUS 125 EFI              
VENUS 125 CBS              
VENUS 125 SMART IDLE              
SYM FI khác          
SYM
chế hòa khí cơ khí
                         
ĐỌC/
XÓA
LỖI
TRA
MÃ
LỖI
KHÔI
PHỤC
ECU
XEM T.SỐ
 HIỆN HÀNH
K.HOẠT
RESET
CƠ CẤU
CHẤP
HÀNH
KIỂM
TRA
A/F
HIỆU
CHỈNH
A/F
CÀI ĐẶT
ĐIỂM 0
CHO TPS
CHẨN
ĐOÁN
NÂNG
CAO
K.TRA
C.LƯỢNG/
D.LƯỢNG
ẮC QUY
K.TRA
TÌNH TRẠNG
 NẠP MÁY
PHÁT ĐIỆN
ĐO
TỐC ĐỘ
ĐỘNG CƠ
LẬP
TRÌNH
LẠI
MCU/
EEPROM
LẬP
TRÌNH
CHÌA
KHÓA
LẬP
TRÌNH
ODO

PHỎNG
TÍN
HIỆU
ECM
THÔNG
TIN
ECM
ACRUZO DELUXE        
ACRUZO STANDARD        
CUXI           
GRANDE DELUXE        
GRANDE STD        
GRANDE STD. 2019            
GRANDE DUL. 2019            
EXCITER 150 GP     updating  
EXCITER 150 RC     updating  
EXCITER MOVISTAR     updating  
EXCITER CAMO     updating  
EXCITER GP 2019          
EXCITER RC 2019          
EXCITER MON. 2019          
EXCITER DOX. 2019          
EXCITER MOV. 2019          
EXCITER 150i 2019          
FREEGO 2019            
FREEGO S 2019            
FZ1 FAZER          
FZ 150          
FZ 150I GP        
FZ 150I MOVISTAR        
FZ-S          
JANUS STANDARD        
JANUS DELUXE      
Smartkey
JANUS PREMIUM      
Smartkey
JUPITER FI GRAVITA           
JUPITER FI GREEN          
JUPITER FI GP          
JUPITER FI RC         
LATTE 2019            
LUVIAS GTX FI           
LUVIAS FI           
NM-X          
NOZZA           
NOZZA LIMITED           
NOUVO LX         
NOUVO SX RC         
NOUVO SX STD         
NOUVO SX GP         
NVX 125 DELUXE      
Smartkey
NVX 155 STANDARD        
NVX 155 ABS      
Smartkey
R15                                
SIRIUS RC FI           
FZ-S          
TFX                            
YBR          
YZF-R3        
YZC          
YAMAHA FI khác   
YAMAHA
chế hòa khí cơ khí
                           
ĐỌC/
XÓA
LỖI
TRA
MÃ
LỖI
KHÔI
PHỤC
ECU
XEM T.SỐ
 HIỆN HÀNH
K.HOẠT
RESET
CƠ CẤU
CHẤP
HÀNH
KIỂM
TRA
A/F
HIỆU
CHỈNH
A/F
CÀI ĐẶT
ĐIỂM 0
CHO TPS
CHẨN
ĐOÁN
NÂNG
CAO
K.TRA
C.LƯỢNG/
D.LƯỢNG
ẮC QUY
K.TRA
TÌNH TRẠNG
 NẠP MÁY
PHÁT ĐIỆN
ĐO
TỐC ĐỘ
ĐỘNG CƠ
LẬP
TRÌNH
LẠI
MCU/
EEPROM
LẬP
TRÌNH
CHÌA
KHÓA
LẬP
TRÌNH
ODO

PHỎNG
TÍN
HIỆU
ECM
THÔNG
TIN
ECM
PEOPLE S FI              
PEOPLE 16 FI              
MANY MACAROL FI              
MANY FI              
LIKE FI              
JOCKEY FI              
KYMCO FI khác              
KYMCO
chế hòa khí cơ khí